Ying Zhong

profile

Name
Ying Zhong
Affiliation
University of Tsukuba
Ph.D. Program in Empowerment Informics
Morishima Laboratory

Contact

E-mail
ying.zhong.2018d[at]mlab.info

Publication

Link